Algemene Voorwaarden – M.A.T.H. Security
Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. ‘M.A.T.H. Security’: M.A.T.H. Security B.V. en/of haar personeel
b. ‘Overeenkomst’: elke overeenkomst tussen M.A.T.H. Security en een natuurlijke of een rechtspersoon;
c. ‘Personeel van M.A.T.H. Security’: een ieder die namens – of in opdracht van M.A.T.H. Security werkzaamheden verricht, ook als niet feitelijk of juridisch sprake is van een arbeidsovereenkomst;
d. ‘Wederpartij’: iedere natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst met M.A.T.H. Security aangaat en/of diensten van M.A.T.H. Security afneemt en/of diensten aan M.A.T.H. Security levert;
e. ‘Ongeregeldheden’: elke situatie die door Wederpartij niet is gepland, waaronder in ieder geval,maar daartoe niet beperkt:
• vechtpartij(en);
• brand(en);
• ongewenst toegang verschaffen;
• vernieling(en);
• agressie;
• aanwezigheid van wapens;
f. ‘Diensten’: de door M.A.T.H. Security te verrichten en/of verrichtte werkzaamheden en/of te
leveren/geleverde producten;
g. ‘Informatie’: alle informatie in de ruimste zin des woords, waaronder in ieder geval, en daartoe niet
beperkt:
• informatie omtrent het soort evenement/object;
• informatie omtrent de mogelijke risico’s en risicogroepen;
• informatie omtrent het bedienen van installaties, deuren, slagbomen etc.
• informatie omtrent de locatie, waar de Diensten geleverd zullen worden, met duidelijk
aangegeven de(nood)uitgangen, brandblussers, brandmeld-/alarminstallaties etc;
• informatie omtrent noodprocedure(s) en/of calamiteitenplan / veiligheidsplan.


Artikel 2 Werkzaamheden M.A.T.H. Security
1. M.A.T.H. Security voert, behoudens meerwerk, enkel de expliciet in de Overeenkomst vastgelegde Diensten uit.
2. a. Tenzij partijen expliciet anders zijn overeengekomen, zijn alle Diensten van M.A.T.H. Security slechts preventief, in die zin dat uitsluitend getracht wordt Ongeregeldheden te voorkomen, middels de aanwezigheid van Personeel van M.A.T.H. Security.
b. Bij Ongeregeldheden zal door Personeel van M.A.T.H. Security, tenzij expliciet anders is overeengekomen, niet worden ingegrepen.
c. Personeel van M.A.T.H. Security kan ten allen tijde ingrijpen bij Ongeregeldheden, maar is daartoe slechts gehouden indien partijen zulks uitdrukkelijk en schriftelijk in de Overeenkomst zijn overeengekomen, én zij daarbij, naar eigen inschatting, de veiligheid van zichzelf of anderen niet in gevaar brengt. .
3. Partijen stellen vast dat op M.A.T.H. Security een inspanningsverplichting rust.
4. M.A.T.H. Security is bevoegd Diensten door derden te laten uitvoeren.
5. M.A.T.H. Security en Personeel van M.A.T.H. Security zijn niet gehouden aanwijzingen van Wederpartij op te volgen.
6. M.A.T.H. Security en Personeel van M.A.T.H. Security verplicht zich tot geheimhouding naar derden. M.A.T.H. Security is gerechtigd om informatie met betrekking tot wederpartij te openbaren indien zij daar een nadrukkelijke machtiging van wederpartij heeft ontvangen of indien dit vanwege wettelijke bepalingen vereist is. M.A.T.H. Security zal haar verplichting uit dit artikel aan de door M.A.T.H. Security ingeschakelde derden doorgeven.


Artikel 3 Verplichtingen Wederpartij
1. Wederpartij is verplicht om ruim voor het uitvoeren van de Dienst(en) aan M.A.T.H. Security alle Informatie en zaken te geven die betrekking (kunnen) hebben op de Dienst(en). 

2. Wederpartij draagt er zorg voor dat alle Informatie en zaken die door Wederpartij, of door derden in zijn opdracht, ter beschikking word(t)(en) gesteld juist en deugdelijk zijn.
3. Indien M.A.T.H. Security sleutels, toegangskaarten, (toegangs-)codes etc. verliest, is Wederpartij verplicht om zo spoedig mogelijk alles te ondernemen (bijvoorbeeld: wijzigen codes, sloten, het inzetten van extra toezicht etc) om eventuele schade te voorkomen of beperken.
4. Wederpartij zal Personeel van M.A.T.H. Security zoveel gelegenheid geven om te eten, te drinken en pauzes te nemen als waarop het personeel van M.A.T.H. Security, op grond van de van toepassing zijnde regelgeving, waaronder mede dient te worden verstaan de van toepassing zijnde CAO, recht heeft. Op eerste verzoek van Wederpartij zal M.A.T.H. Security haar de desbetreffende regelgeving
toesturen.
5. Wederpartij draagt zorg voor voldoende non-alcoholische dranken en eten voor het Personeel van M.A.T.H. Security.
6. Wederpartij verplicht zich ervoor zorg te dragen dat de arbeidsomstandigheden waaronder Personeel van M.A.T.H. Security de Diensten levert/de overeengekomen werkzaamheden uitvoert, voldoen aan de arbeidsomstandighedenwetgeving en aanverwante wet- en regelgeving.
7. Wederpartij zal op het eerste verzoek van M.A.T.H. Security een voorschot betalen binnen een nader door M.A.T.H. Security te stellen termijn.
8. De minimale dienstafname bedraagt 4 uur per medewerker.


Artikel 4 Aansprakelijkheid
Wederpartij vrijwaart M.A.T.H. Security van iedere aanspraak die (mede) is ontstaan doordat Wederpartij niet aan het gestelde in artikel 3 van deze algemene voorwaarden heeft voldaan.
2. M.A.T.H. Security is niet aansprakelijk indien er sprake is van overmacht.
Onder overmacht wordt mede, maar niet uitsluitend, verstaan: Ongeregeldheden, een aardbeving, een opstand, een staking, paniek, een aanslag, ontsnapping van een gevaarlijke stof, vechtpartij, een overstroming, noodweer, oorlog, ingrijpen door de overheid, een explosie dan wel gevaar daarvoor etc.
3. Een tekortkoming kan M.A.T.H. Security niet worden toegerekend, behoudens indien zij te wijten is aan haar schuld.
4. Behoudens opzet of grove schuld van M.A.T.H. Security, is M.A.T.H. Security niet aansprakelijk voor door Wederpartij geleden schade, ook niet indien de schade is veroorzaakt door fouten van ondergeschikten, hulppersonen of gebruikte zaken.`
5. Voor die gevallen waarin M.A.T.H. Security wel aansprakelijk is, heeft M.A.T.H. Security een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten, die per schadeveroorzakende gebeurtenis maximaal € 1.250.000,– en per verzekeringsjaar maximaal € 2.500.000,– uitkeert. M.A.T.H. Security is in geen geval aansprakelijk voor schade die niet door haar verzekering wordt gedekt of die voornoemde verzekerde bedragen te boven gaat.
6. Indien en voor zover M.A.T.H. Security aansprakelijk is, maar de aansprakelijkheidsverzekering van M.A.T.H. Security om welke reden dan ook niet uitkeert, dan is de aansprakelijkheid van M.A.T.H. Security beperkt tot een bedrag gelijk aan het factuurbedrag van de Dienst tijdens welke (vermoedelijk) de schadeveroorzakende handeling zich heeft voorgedaan en met een maximum van € 1.000,–.
7. M.A.T.H. Security is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, zoals letselschade en dergelijke.
8. Alle vorderingen van/namens Wederpartij jegens M.A.T.H. Security verjaren na verloop van één jaar nadat de vordering is ontstaan, tenzij de wet een kortere verjaringstermijn kent, in welk geval de kortere termijn geldt.
9. Wederpartij moet elke schade direct nadat hij er mee bekend is geworden aan M.A.T.H. Security melden. Indien hij niet binnen een week na datum van ontdekking de schade meldt, verliest Wederpartij zijn aanspraak op een eventuele schadevergoeding.


Artikel 5 Betaling
1.M.A.T.H. Security kan haar factuur zowel voor, tijdens als nadat zij diensten heeft verricht verzenden.
2. Tenzij anders overeengekomen geschiedt betaling door Wederpartij binnen 14 dagen na factuurdatum.
3. Bij niet tijdige betaling is Wederpartij van rechtswege in verzuim en is het gehele verschuldigde bedrag direct, zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist, door M.A.T.H. Security opeisbaar.
Tevens is Wederpartij vanaf dat moment een verhoging ad 2 % verschuldigd aan administratiekosten, alsmede ad 2 % rente per maand over het opeisbare bedrag.
4. Wederpartij is bij niet tijdige betaling aan M.A.T.H. Security buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd à 15 % van de hoofdsom, met een minimum van € 150,–
5. Het recht op betwisting van de juistheid van de factuur vervalt een maand na de factuurdatum.
6. Indien een dienst uitloopt, zal het meerwerk conform het overeengekomen (of als er geen uurtarief is overeengekomen, tegen het gebruikelijke door M.A.T.H. Security gehanteerde) uurtarief aan Wederpartij in rekening worden gebracht.


Artikel 6 Opschorten en verrekenen
1. Wederpartij is niet gerechtigd om zijn betalingsverplichting jegens M.A.T.H. Security op te schorten.
2. Wederpartij is niet gerechtigd om zijn betalingsverplichting jegens M.A.T.H. Security te verrekenen met een vordering die hij op M.A.T.H. Security heeft, tenzij M.A.T.H. Security hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming geeft.


Artikel 7 Opzegging
1. Voor bepaalde duur aangegane Overeenkomsten kunnen door zowel M.A.T.H. Security als Wederpartij drie maanden voor het eind van de duur per aangetekende post worden opgezegd tegen het einde van de overeengekomen duur. Bij gebreke van een tijdige opzegging, wordt de Overeenkomst automatisch verlengd voor een gelijke duur tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.
2. Overeenkomsten voor onbepaalde tijd kunnen door M.A.T.H. Security en Wederpartij per aangetekende post worden opgezegd drie maanden voor 1 januari van ieder jaar, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.
3. M.A.T.H. Security is gerechtigd om drie maanden na het aangaan van de Overeenkomst haar prijzen te wijzigen indien zij zulks nodig acht. M.A.T.H. Security zal in ieder geval (behoudens uitzonderingen) jaarlijks, op of omstreeks 1 januari, haar prijzen wijzigen.
4. Het is beide partijen toegestaan de Overeenkomst tussentijds, zonder inachtneming van een opzegtermijn en zonder dat de wederpartij deswege enig recht op schadevergoeding heeft, schriftelijk op te zeggen, indien de wederpartij in staat van faillissement of surseance van betaling verkeert, dan wel de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem/haar van toepassing is verklaard. In deze gevallen vindt tussen partijen afrekening plaats op basis van de reeds gemaakte kosten en reeds verrichte diensten respectievelijk geleverde producten.


5. Indien Wederpartij de opdracht geheel of gedeeltelijk voor aanvang van de Dienst annuleert/intrekt/opzegt, is Wederpartij, naast het overige in deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst bepaalde, aan M.A.T.H. Security verschuldigd:
• A. 10 % van de overeengekomen prijs voor de Dienst(en) die meer dan drie maanden voor de overeengekomen aanvang van de Dienst(en) schriftelijk word(t)(en) opgezegd/ingetrokken;
• B. 50 % van de overeengekomen prijs voor de Dienst(en) die meer dan twee weken en minder dan drie maanden voor de overeengekomen aanvang van de Dienst(en) schriftelijk word(t)(en) opgezegd/ingetrokken;
• C. de volledige overeengekomen prijs moet worden betaald indien de Dienst(en) een week of minder voor de overeengekomen aanvang van de Dienst(en) schriftelijk word(t)(en) opgezegd/ingetrokken.


Artikel 8 Personeel en werkzaamheden
1. Het is Wederpartij zonder toestemming van M.A.T.H. Security niet toegestaan om Personeel van
M.A.T.H. Security in dienst te nemen en/of werkzaamheden voor derden te laten verrichten.
2. Het is de Wederpartij die in opdracht van M.A.T.H. Security werkzaamheden (moet) verricht(en) niet toegestaan deze werkzaamheden door een derde te laten verrichten. Wederpartij is verplicht de aangenomen werkzaamheden zelf uit te voeren.
3. Het is Wederpartij, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van M.A.T.H. Security, niet toegestaan om (een) andere opdrachtgevers of opdrachtnemers van M.A.T.H. Security te benaderen om werkzaamheden voor of namens die andere opdrachtgever of opdrachtnemer te verrichten en/of opdrachten van die andere opdrachtgever of opdrachtnemer van M.A.T.H. Security aan te nemen.
4. Wederpartij is bij overtreding van het in dit artikel gestelde aan M.A.T.H. Security een direct opeisbare boete, des dat geen ingebrekestelling is vereist, verschuldigd van € 5.000,– te vermeerderen met € 1.500,– per dag of dagdeel dat de overtreding voortduurt. Onverminderd het in dit lid gestelde, is Wederpartij daarnaast aansprakelijk voor alle schade die M.A.T.H. Security als gevolg van de overtreding van het bepaalde in dit artikel lijdt.


Artikel 9 Klachtenregeling
Voor eventuele klachten maakt M.A.T.H. Security gebruik van een klachtenregeling. Deze klachtenregeling is terug te vinden op mathsecurity.nl. Op eerste verzoek zal een kopie van deze klachtenregeling worden toegezonden.


Artikel 10 Recht en bevoegde Rechtbank
Op elke Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
Tenzij door M.A.T.H. Security schriftelijk anders bepaald, is uitsluitend de rechtbank te Breda bevoegd kennis te nemen
van een rechtsgeschil met M.A.T.H. Security Algemene Voorwaarden